Stichting Raja is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Ons fiscaal nummer/RSIN: 811716491. Schenkt u vijf jaar lang een vast bedrag aan stichting Raja? Dan kunt u de gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting. Ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.

Hoe werkt het? Het formulier om uw gift vast te leggen kunt u hier downloaden. 

U stuurt het ingevulde formulier in tweevoud naar ons op: Atalantahof 29 3544 VD Utrecht. Wij ondertekenen deze voor u en sturen één exemplaar terug voor uw eigen administratie.

Heeft u geen printer? We kunnen u de formulieren op uw verzoek ook opsturen naar uw postadres. Stuurt u ons dan even een berichtje op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als u hiervoor gekozen heeft, ontvangt u binnen drie dagen een tikkie. Als het bedrag is bijgeschreven op onze rekening versturen wij uw bestelling.

 

 

 

 

Stichting Raja bestaat 20 jaar en daarom hebben we een kleurrijke jubileumkaart laten ontwerpen. Sandy Nibbering tekende speciaal voor deze gelegenheid  negen 'kinderkoppies' uit alle windstreken van India. Het resultaat is vrolijk en ontzettend leuk om te versturen. Zeker in deze tijd.
 
Wij verkopen setjes van één, drie of tien kaarten met kleurrijke enveloppen en u bestelt ze via het formulier.
 

 

kaart

Onze dank gaat uit naar mensen en organisaties die ons in 2020 op een bijzondere manier geholpen hebben:

Jakko Nieuwenhuis, Ronald van Buuren, Pieter-Jan Tacken, Johan van der Sloot, Kim Kok, Trees Nieuwenhuizen, Wilde Ganzen, Hofstee stichting, Fonds Onderwijssupport, Haëlla Stichting, Parochiële Charitas Instelling Aarlanderveen, Buurtkerk Het Oude Westen Rotterdam, Femmy Wolthuis/Eduwijs, Hans Stoop/Sangha-mudita, , Congregatie Franciscanessen H. Elisabeth, Zusters Augustinessen van Sint Monica, Ali en Paul Schrijvers, mijndomein.nl, Kringloopwinkel Reeuwijk, Youbedo, Stichting Don Bosco Nederland. Snickers-de Bruijn Stichting, stichting Wim Tijhaar Educatie Fonds, Vastenactie, Stichting Voeten in de Aarde, Stichting de Goeie Doelen – Delft en de fondsen die graag anoniem willen blijven.

En andere vrijwilligers van Stichting Raja en natuurlijk u als donateur!

Stichting Raja, januari 2019

Stichting Raja hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Raja houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens die u onderaan dit document vindt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door stichting Raja verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Raja de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Raja opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang u aangemeld bent.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Stichting Raja bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens stichting Raja uw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens

Stichting Raja

Atalantahof 29

3544 VD Utrecht

telefoonnummer: 030 21 44 064

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling

Stichting Raja biedt financiële ondersteuning aan twee straatkinderenprojecten in India. De projecten die Stichting Raja ondersteunt zijn BOSCO Bangalore in Bangalore en Don Bosco Ashalayam in Calcutta.


Wat doen wij?

 • Stichting Raja werft fondsen voor specifieke activiteiten die ten goede komen aan straat- en werkende kinderen in de twee regio’s in India waar onze projectpartners actief zijn.
 • Stichting Raja geeft, op aanvraag, voorlichting over het leven van straat- en werkende kinderen op scholen, clubs, kerken en bedrijven in Nederland.
 • Stichting Raja geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit, die wordt verzonden aan 650 geïnteresseerden (570 digitaal en 80 per post)
 • We houden onze website en onze facebook pagina up te date.

Hoe beheren en besteden we de giften?

Stichting Raja heeft nauwe en goede contacten met de twee samenwerkingspartners in India, waar wij als bestuursleden als vrijwilliger gewerkt hebben. De samenwerkingspartners sturen ons een uitgebreid projectplan, waarna wij als bestuur besluiten of we dit plan, eventueel met wijzigingen of aanvullende informatie, accepteren.

Bij acceptatie van het plan werft stichting Raja vervolgens fondsen. Wanneer het benodigde bedrag binnen is, of wanneer we verwachten dat dit op niet al te lange termijn gerealiseerd zal zijn, wordt eerst 50% van het gevraagde bedrag overgemaakt naar onze projectpartner. De tweede helft volgt na een positieve tussenrapportage door de projectpartner. Vervolgens ontvangen wij een eindrapportage met concrete resultaten en het bewijs daarvoor, bv. foto’s en artikelen.
Afhankelijk van de hoogte van ons vermogen proberen wij de ingezamelde donaties altijd eind december of aan het begin van het daarop volgende jaar uit te geven. Bij een meerjarig project houden wij soms het toegezegde bedrag op onze rekening als reservering. Wij boeken het gereserveerde bedrag dan over op een spaarrekening.


Wat zijn onze doelen voor de periode 2021-2023?

 • Het bewerkstelligen van een stabiele inkomstenstroom van ca. 40.000 euro per jaar om aan onze projectpartners te kunnen doneren. Dit doen wij door te blijven werken aan bestaande en nieuwe relaties met donateurs, fondsen, bedrijven en kerken.
 • Het stimuleren van onze projectpartners in India om hun projecten meer zelfvoorzienend en duurzaam te maken en hen te vragen ook zelf gedeeltelijk financieel bij te dragen aan het betreffende project.
 • Het inzetten van social media om onze naamsbekendheid te vergroten, nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs aan ons te binden.
 • Het geven van voorlichting, op aanvraag, over het leven van straat- en werkende kinderen en het werk van stichting Raja.
 • Het stimuleren van onze projectpartners om projectvoorstellen voor te dragen en uit te voeren, die (deels) inkomensgenererend zijn en een structurele verandering teweeg brengen.
 • In 2021 aandacht vragen voor ons 20 jarig jubileum


Uitgeoefende activiteiten

Stichting Raja ondersteunt onderdelen waarvan onze partnerorganisaties aangeven, dat er grote behoefte aan is. In het algemeen zijn de uitgeoefende projecten er op gericht om de ontwikkelingsmogelijkheden van de straatkinderen te vergroten en hen de kans te bieden in een veilige en stimulerende omgeving op te groeien.

Voor concrete projecten verwijzen we naar onze site: www.stichtingraja.nl

Financiële verantwoording

Het laatste financiele jaarverslag is hier te vinden.

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij laten onze jaarrekening jaarlijks controleren door een onafhankelijke kascommissie

Een straatjongen op de grond

voor zich een kleurboek

een paar krijtjes

 

Mijn ogen ontmoetten die van hem

een glimlach

een gebaar

een krijtje in mijn hand gedrukt

 

Ik kleurde en kleurde

wilde dat ik heel zijn leven kon kleurenkleurenlichter

Zijn ogen straalden

mijn ogen lachten

we kleurden samen

 

Ik keek hem aan

zag de kleur in zijn ogen

Ik gaf hem alle kleuren die ik had

maar hij gaf mij de allermooiste

 

Mijn leven is voor altijd gekleurd

 

Tekst: vrijwilliger Dorien Pol

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.

 
Dankzij diverse sponsoren kunnen wij alle giften in hun geheel overmaken aan projecten:

 • Het bedrijf Eigen Fabrikaat heeft het ontwerp en de druk van het briefpapier, de enveloppen en folders gesponsord.
 • De website is geheel kosteloos ontworpen door onze vrijwilliger Marcel Termes.
 • Westerhuis Notarissen uit Gouda heeft voor het maken van de stichtingsakte geen geld in rekening gebracht.
 • De bedrijven Toptrucks en Spierings uit Tilburg vergoeden alle overheadkosten, zoals de kosten voor de verzending van de nieuwsbrief.

Onze projectpartner in Calcutta wil een aantal talentvolle en gemotiveerde jongeren de kans geven om hoger onderwijs te volgen. Op deze manier kunnen de jongeren op eigen benen staan en succesvol terugkeren in de maatschappij.

Sinds het schooljaar 2011-2012 sponsoren wij acht jongeren gedurende hun driejarige opleiding tot uitvoerder in de bouw, werktuigbouwkundige of architect.

Inmiddels zijn de eerste 2 jongeren afgestudeerd!

Rohan Sheik deed de opleiding werktuigbouwkunde en heeft inmiddels een baan bij het bedrijf Jindal Saw Gulf. Hij stuurde ons een mail en schreef: 'De dag dat ik mijn allereerste salaris ontving, zal ik niet meer vergeten. Dat was een heel speciaal moment! Ik ben Ashalayam en Stichting Raja heel dankbaar dat zij mij de kans gaven zo ver te komen. Dankjulliewel met heel mijn hart'.

Bikram Saha heeft ook zijn opleiding afgerond. Hij schrijft: 'Ik heb werk gevonden bij een bedrijf dat landbouwmachines maakt. Dankzij jullie kan ik nu mezelf en mijn familie onderhouden. Dankjulliewel!'

Onze dank gaat uit naar een aantal gulle gevers: Muttathara, de Pelgrimshoeve, de Piramideschool in Den Haag, een individuele sponsor uit Heiloo en stichting Benola. Hartelijk dank!

Wij, de mensen achter Raja, hebben allemaal voor langere tijd vrijwilligerswerk gedaan met straatkinderen in India.
 

Wij zijn geraakt door de problematiek van straatkinderen en waarderen de inzet van hulpverleners bij het werken aan een betere toekomst voor deze kinderen. ‘Niets doen’ en rustig doorleven in Nederland is niets voor ons. Stichting Raja is ontstaan vanuit onze behoefte om professionele en betrouwbare projecten structureel te ondersteunen en mensen voor te lichten over het leven van straatkinderen in India.

 Het bestuur bestaat uit:

- Marga Baas, voorzitter
- Patricia Nieuwenhuizen, secretaris
- Jakko Nieuwenhuis, penningmeester
 
Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden voor Stichting Raja.

Don Bosco Ashalayam is een straatkinderenproject in Calcutta, een miljoenenstad in het oosten van India aan de grens met Bangladesh. Deze stad heeft ongeveer vijf miljoen inwoners, waarvan er velen op straat leven. Don Bosco Ashalayam is in 1985 opgericht door een priester die zich het lot van de straatkinderen aantrok. Samen met een aantal straatkinderen van wie hij het vertrouwen gewonnen had, startte hij een nachtopvang voor straatkinderen. Nu is dit centrum dag en nacht open en biedt het tal van diensten. Don Bosco Ashalayam beschikt inmiddels over 22 huizen, waar in totaal ongeveer 700 kinderen wonen. Deze huizen staan in Calcutta, de aangrenzende stad Howrah en in Kalyani, een plattelandsdorp zo’n zeventig kilometer van Calcutta.  

Naast het bieden van een thuis, verzorgt Don Bosco Ashalayam voor straatkinderen regulier onderwijs, vakopleidingen en hulp bij het vinden van een baan of huisvesting. Sommige kinderen leren eigen grond te verbouwen. De kinderen verdienen punten door het volgen van een vakopleiding of school. Zodra ze eraan toe zijn om op eigen benen te staan, worden de punten in geld omgezet en krijgen zij dit bedrag uitbetaald. Daarmee kunnen zij een huisje kopen of huren.
Ook in de straten van Calcutta is Don Bosco Ashalayam actief. Dagelijks lopen medewerkers op straat en op stations. Zij bieden medische zorg, geven les op straat in kleine groepjes en lichten voor over hygiëne en ziekten als AIDS.

In twee inloophuizen van de organisatie kunnen kinderen terecht om te slapen, douchen en te eten. Twee keer per maand is er een 'mela’, een soort festival, waar alle straatkinderen welkom zijn. Tijdens deze ‘mela’s’ wordt er gesport, gegeten, gedanst, gezongen en medische zorg verleend. De organisatie houdt zo de kinderen in de gaten en benadrukt dat elk kind altijd welkom is in een van de huizen van Ashalayam.

Wilt u meer weten over Don Bosco Ashalayam?

http://www.dbashalayam.org

U kunt Don Bosco Ashalayam ook volgen via facebook

In de miljoenenstad Bangalore, in het zuiden van India, leven naar schatting 65.000 straatkinderen. Zo’n vijf procent van dit enorme aantal leeft op straat zonder steun en bescherming van volwassenen. BOSCO Bangalore biedt hulp- en dienstverlening aan met name deze laatste, meest kwetsbare groep kinderen. In 1980 begon een groep studenten contact op te bouwen met kinderen die zij op straat tegenkwamen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een grote, professionele hulpverleningsinstelling.  De organisatie runt acht opvangcentra in de stad. Hier kunnen kinderen samenkomen, regulier onderwijs of een beroepsopleiding volgen en de nacht doorbrengen. Ook kunnen ze er terecht voor hulp bij terugkeer naar huis, het vinden van een baan of kamer, gezondheidsproblemen of voor juridische bijstand.

Medewerkers van BOSCO Bangalore zijn nadrukkelijk aanwezig op straat. Zij pogen een relatie op te bouwen met straatkinderen zodra zij op straat belanden. Zo mogelijk wordt de familie opgespoord en wordt het kind begeleid om terug te keren naar huis. De gevaren van de straat zijn immers groot: straatkinderen belanden dikwijls direct in de prostitutie of worden te werk gesteld in met name hotels, waar ze vaak uitgebuit worden. BOSCO Bangalore heeft contactpunten op die plekken in de stad waar veel kinderen leven en werken: stations, markten, parkeerplaatsen, sloppenwijken. Kinderen die al lang op straat leven krijgen via de organisatie hulp bij hun dagelijkse problemen en worden gemotiveerd de centra te bezoeken en keuzes te maken voor opleiding of werk. Bij zowel de kinderen die op straat leven als zij die in een van de centra verblijven, ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijkheid en eigen talenten. Men gaat ervan uit dat familie de beste plaats is voor een opgroeiend kind en daarom worden contacten met de familie zoveel mogelijk gestimuleerd.

BOSCO Bangalore probeert te voorkomen dat kinderen hun huizen (moeten) verlaten. Zij geven daarom voorlichting via de media en hebben programma’s in sloppenwijken, dorpen en op scholen.

Wilt u meer weten over BOSCO Bangalore? Meer informatie is te vinden op www.boscoban.org. Ze zijn ook te volgen via facebook.

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs