Dankjulliewel!

Onze dank gaat uit naar mensen en organisaties die ons in 2019 op een bijzondere manier geholpen hebben:

Jolande Fleurke, Petra Nieuwenhuis-Jurriëns, Patricia Nieuwenhuizen, Marcel Termes, Jakko Nieuwenhuis, Ronald van Buuren, Pieter-Jan Tacken, Johan van der Sloot, Christian de Jong, Kim Kok, Trees Nieuwenhuizen, Michel van Schooten, Bas Kamphuis, Hofstee stichting, Haëlla Stichting, Parochiële Charitas Instelling Aarlanderveen, Buurtkerk Het Oude Westen Rotterdam, Femmy Wolthuis/Eduwijs, Vastenactie, Hans Stoop/Sangha-mudita, Congregatie Franciscanessen H. Elisabeth, Zusters Augustinessen van Sint Monica, Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer, Ali en Paul Schrijvers, mijndomein.nl, Kringloopwinkel Reeuwijk, Youbedo, Stichting Don Bosco Nederland, Snickers- de Bruijn Stichting, stichting Wim Tijhaar Educatie Fonds, stichting De Grootste Familie Helpt, Stichting Voeten in de Aarde, Stichting de Goeie Doelen – Delft en de fondsen die graag anoniem willen blijven.

En andere vrijwilligers van Stichting Raja en natuurlijk u als donateur!

Stichting Raja, januari 2019

Stichting Raja hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Raja houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens die u onderaan dit document vindt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door stichting Raja verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Raja de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Raja opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang u aangemeld bent.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Stichting Raja bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens stichting Raja uw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens

Stichting Raja

Atalantahof 29

3544 VD Utrecht

telefoonnummer: 030 21 44 064

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10629797 689658681111173 314295766936762381 nDe ouders van Appu zijn beiden alcoholist en waren niet in staat om voor Appu en zijn jongere zusje te zorgen. Toen Appu 9 jaar was, hebben zijn ouders hem bij een rijk gezin gebracht, waar hij hielp met klusjes in huis. Het gezin keek niet naar hem om. Appu voelde zich alleen.

Op een dag moest Appu groenten halen op de markt. Appu besloot niet meer terug te gaan, maar op zoek te gaan naar zijn ouders. Hij wist niet hoe hij zijn ouders kon vinden en hij had maar een beetje geld. Hij ging bedelen en afval verzamelen in ruil voor wat geld.

Op straat kwam hij medewerkers van BOSCO tegen. Appu ging wonen bij BOSCO en kon daar naar school. Hoewel de medewerkers van BOSCO hun best deden om de ouders van Appu op te sporen, lukte dit niet.

Gelukkig kon Appu via BOSCO in een pleeggezin gaan wonen: bij een man, een vrouw en hun 3 eigen kinderen. Het gaat nu goed met Appu. Zijn schoolprestaties zijn enorm verbeterd sinds hij in een pleeggezin woont. BOSCO volgt het gezin, en zien dat Appu en zijn pleeggezin een goede en hechte relatie hebben met elkaar. Appu is blij om in een pleeggezin te wonen!

SIBYogesh leeft met zijn ouders en 9 broertjes en zusjes in Bangalore. Zijn vader is alcoholist en probeert geld bij elkaar te krijgen door te gokken. Nadat zijn vader overlijdt aan alcoholvergiftiging, belandt het gezin op straat. In korte tijd overlijden ook 3 broers van Yogesh. Zijn moeder probeert baantjes te vinden, en is al snel dag en nacht op pad. Ze kijkt nauwelijks om naar haar kinderen.

Hulpverleners van BOSCO treffen de kinderen ‘s nachts op straat aan. De zusjes van Yogesh worden al snel opgevangen in een huis voor straatmeisjes. Yogesh wil niet in een opvanghuis wonen, maar gaat naar een inloophuis, waar hij af en toe komt om zich op te frissen of een dutje te doen. Hij is daar rustig aanwezig en prettig in de omgang. Hij gaat een tijdje naar school, maar verliest zijn interesse in leren. Hij is steeds vaker te vinden op straat, met andere straatkinderen. Hij gaat meer en meer drugs gebruiken om zich prettig te voelen. Om zijn drugs te bekostigen doet hij kleine klusjes op straat, of steelt hij. Hij wordt regelmatig opgepakt door de politie en zit dan een tijdje vast.

Hulpverleners van BOSCO blijven contact met hem houden en proberen hem te motiveren een andere weg in te slaan. Uiteindelijk lijkt dit succes te hebben. Tijdens een groepsbijeenkomst van BOSCO, waar Yogesh al een tijd trouw naar toe gaat, zegt hij dat hij wil afkicken van de drugs. Hij doorloopt een afkickprogramma van 3 weken. Daarna gaat hij naar een opvangcentrum van BOSCO op het platteland, ver buiten de stad, om in de cruciale dagen daarna geen verleidingen te hebben en te herstellen. Dit doet hem goed. Het lukt hem om clean te blijven.

Yogesh is nu 19 jaar en heeft inmiddels een baan als schoonmaker bij een groot bedrijf. Hij heeft contact met zijn broertjes en zusjes en wil ervoor zorgen dat ze in de toekomst samen een fijn ‘thuis’ hebben.

(naam en foto zijn gefingeerd)

pleegzorgBOSCO Bangalore  is gestart met pleegzorg voor straatkinderen die niet terug kunnen naar hun familie. Verschillende kinderen vonden al een nieuw thuis!

Lees meer...

Doelstelling

Stichting Raja biedt financiële ondersteuning aan twee straatkinderenprojecten in India. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.


Wat doen wij?

 • Stichting Raja werft fondsen voor specifieke activiteiten die ten goede komen aan straat- en werkende kinderen in de twee regio’s in India waar onze projectpartners actief zijn.
 • Stichting Raja geeft voorlichting over het leven van straat- en werkende kinderen op scholen, clubs, kerken en bedrijven in Nederland.
 • Stichting Raja geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit en we houden onze website en onze facebook-pagina up-to-date
 • Stichting Raja zamelt geld in door het verkopen van ansichtkaarten en boeken via www.youbedo.com.

 

Hoe komen wij aan giften?

 • Door donaties van ca. 300 trouwe donateurs
 • Door het aanschrijven van fondsen
 • Door giften van bedrijven
 • Door initiatieven van donateurs, bedrijven en scholen die zelf actie voeren voor Stichting Raja

 

Hoe beheren en besteden we de giften?

Stichting Raja heeft nauwe en goede contacten met de twee samenwerkingspartners in India, waar wij als bestuursleden meerdere keren als vrijwilliger gewerkt hebben. De samenwerkingspartners sturen ons een uitgebreid projectplan, waarna wij als bestuur besluiten of we dit plan, eventueel met wijzigingen of aanvullende informatie accepteren.
Bij acceptatie van het plan werft stichting Raja vervolgens fondsen. Wanneer het benodigde bedrag binnen is, of wanneer we verwachten dat dit op niet al te lange termijn gerealiseerd zal zijn, wordt eerst 50% van het gevraagde bedrag overgemaakt naar onze projectpartner. De tweede helft volgt dan na een positieve tussenrapportage door de projectpartner. Vervolgens ontvangen wij een eindrapportage met concrete resultaten en het bewijs daarvoor, bv. aan de hand van foto’s en artikelen.
Afhankelijk van de hoogte van ons vermogen proberen wij de ingezamelde donaties altijd eind december of aan het begin van het daarop volgende jaar uitgegeven te hebben. Bij een meerjarig project houden wij soms het toegezegde bedrag op onze rekening als reservering. Wij boeken het gereserveerde bedrag dan over op een spaarrekening zodat wij daarvoor rente ontvangen.


Wat zijn onze doelen voor de periode 2018-2020?

 • Het bewerkstelligen van een stabiele inkomstenstroom van ca. 40.000 euro per jaar om aan onze projectpartners te kunnen doneren. Dit doen wij door te blijven werken aan bestaande en nieuwe relaties met donateurs, fondsen en bedrijven.
 • Het stimuleren van onze projectpartners in India om hun projecten meer zelfvoorzienend te maken en hen te vragen ook zelf gedeeltelijk financieel bij te dragen aan het betreffende project.
 • Het inzetten van social media om onze naamsbekendheid te vergroten, nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs aan ons te binden.
 • Het geven van voorlichting over het leven van straat- en werkende kinderen en het werk van stichting Raja.
 • Het stimuleren van onze projectpartners om projectvoorstellen voor te dragen en uit te voeren, die (deels) inkomensgenererend zijn en een structurele verandering teweeg brengen.


Uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting in 2001 ondersteunt stichting Raja twee partnerorganisaties in India bij het verlenen van hulp en ondersteuning aan straat- en werkende kinderen:

 

Raja ondersteunt onderdelen waarvan men op de projecten aangeeft, dat er de grote behoefte aan is. In de afgelopen jaren ondersteunden wij onder meer:

 • Een professionele opleiding voor 10 maatschappelijk werkers (2013-2014)
 • Inrichting van een nieuw opvangcentrum voor straatmeisjes (2014)
 • Counseling voor kinderen in een jeuginrichting (2015-2016)
 • Zonnepanelen Ajjanahalli (2016)
 • Een pleegzorgproject in Bangalore. Als kinderen niet bij hun ouders kunnen opgroeien, is pleegzorg de meest natuurlijke plek om op te groeien en zich te ontwikkelen. Met de juiste informatie en begeleiding is het al gelukt om meerdere kinderen in gezinnen te plaatsen (2016)
 • Een nieuwe keuken waar voor 180 kinderen gekookt kan worden, hygienischer en onder betere omstandigheden voor het personeel (2016-2017)
 • Boerderij voor verduurzaming van voeding, waardoor ong. 180 kinderen dagelijks melk kunnen drinken en wekelijks eieren, melk, vis en vlees kunnen eten. (2017)

 

Projecten die wij in 2018 ondersteunen zijn:

 • Betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen op voorscholen. Bosco Bangalore gaat zorgen voor een soepele overgang van de voorschool naar de reguliere basisschool, om te voorkomen dat kinderen uitvallen en op straat belanden.
 • Een busje voor Bosco in het kader van bezoeken aan bedrijven voor de studenten, het vervoer van materialen voor diverse trainingen, het vervoer van geproduceerde producten (meubels, taarten, broden) en het vervoer van zieke kinderen naar het ziekenhuis.
 • Vervolg op het pleegzorgtraject, dat we in 2016 startten.

 

Financiële verantwoording

De balans en onze bestedingen vindt u terug in ons financiële jaarverslag.

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Doelstelling
Stichting Raja biedt financiële ondersteuning aan twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.


Wat doen wij?

 • Stichting Raja werft fondsen voor specifieke activiteiten die ten goede komen aan straat- en werkende kinderen in de twee regio’s in India waar onze projectpartners actief zijn.
 • Stichting Raja geeft voorlichting over het leven van straat- en werkende kinderen op scholen, clubs, kerken en bedrijven in Nederland.
 • We geven drie keer per jaar een nieuwsbrief uit en houden onze website www.stichtingraja.nl up-to-date.
 • Stichting Raja zamelt geld in door het verkopen van ansichtkaarten, Raja poppen en boeken via www.youbedo.com.

 

Hoe komen wij aan giften?

 • Door donaties van ca. 300 trouwe donateurs
 • Door het aanschrijven van fondsen
 • Door giften van bedrijven
 • Door initiatieven van donateurs, bedrijven en scholen die zelf actie voeren voor Stichting Raja.

 

Hoe beheren en besteden we de giften?
Stichting Raja heeft nauwe en goede contacten met de twee samenwerkingspartners in India, waar wij als bestuursleden meerdere keren als vrijwilliger gewerkt hebben. De samenwerkingspartners sturen ons een uitgebreid projectplan, waarna wij als bestuur besluiten of we dit plan, eventueel met wijzigingen of aanvullende informatie accepteren.
Bij acceptatie van het plan werft stichting Raja vervolgens fondsen. Wanneer het benodigde bedrag binnen is, of wanneer we verwachten dat dit op niet al te lange termijn gerealiseerd zal zijn, wordt eerst 50% van het gevraagde bedrag overgemaakt naar onze projectpartner. De tweede helft volgt dan na een positieve tussenrapportage door de projectpartner. Vervolgens ontvangen wij een eindrapportage met concrete resultaten en het bewijs daarvoor, bv. aan de hand van foto’s en artikelen.
Afhankelijk van de hoogte van ons vermogen proberen wij de ingezamelde donaties altijd eind december of aan het begin van het daarop volgende jaar uitgegeven te hebben. Bij een meerjarig project houden wij soms het toegezegde bedrag op onze rekening als reservering. Wij boeken het gereserveerde bedrag dan over op een spaarrekening zodat wij daarvoor rente ontvangen.


Wat zijn onze doelen voor de periode 2013-2015?

 • Het bewerkstelligen van een stabiele inkomstenstroom van ca. 30.000 euro per jaar om aan onze projectpartners te kunnen doneren. Dit doen wij door te blijven werken aan bestaande en nieuwe relaties met donateurs, fondsen en bedrijven.
 • Het stimuleren van onze projectpartners in India om hun projecten meer zelfvoorzienend te maken en hen te vragen ook zelf gedeeltelijk financieel bij te dragen aan het betreffende project.
 • Het inzetten van social media om onze naamsbekendheid te vergroten, nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs aan ons te binden.
 • Het geven van voorlichting (minimaal 8x per jaar) over het leven van straat- en werkende kinderen en het werk van stichting Raja.
 • Het stimuleren van onze projectpartners om projectvoorstellen voor te dragen en uit te voeren, die (deels) inkomensgenererend zijn en een structurele verandering teweeg brengen.


Uitgeoefende activiteiten
Sinds de oprichting in 2001 ondersteunt stichting Raja twee partnerorganisaties in India bij het verlenen van hulp en ondersteuning aan straat- en werkende kinderen:

 

Raja ondersteunt onderdelen waarvan men op de projecten aangeeft, dat er de grote behoefte aan is. In de afgelopen jaren ondersteunden wij onder meer:

 • Een extra verdieping op een van de opvangcentra om een beroepsopleiding te kunnen bieden
 • Verbetering van de counselingmethoden voor (ernstig getraumatiseerde) straatkinderen
 • De kerstviering voor ca. 1.000 straatkinderen (jaarlijks)
 • Begeleiding van delinquente straatkinderen
 • Opsporen van kinderarbeiders en lobby tegen kinderarbeid
 • Vakantiekampen voor (ex-)straatkinderen

 

Projecten die wij in 2013-2014 ondersteunen zijn:

 • Opleidingen in het hoger onderwijs van negen (ex-)straatkinderen (2012-2014)
 • Een professionele opleiding voor 10 maatschappelijk werkers (2013-2014)
 • Opsporen en begeleiden van treinreizende straatkinderen  (2013-2014)
 • Inrichting van een nieuw opvangcentrum voor straatmeisjes (2014)
 • Duurzame bakkers- en kleermakersopleiding (2013-2015)

 

Financiële verantwoording
De balans en onze bestedingen vindt u terug in onze financiële jaarverslagen van:

 

marktinloopSinds kort is er een opvangcentrum geopend, op de markt in Bangalore. Een plek waar vele straat- en werkende kinderen zijn.

Lees meer...

 

BOSCO Bangalore is al 33 jaar 24 uur per dag aanwezig op treinstations in de stad, om contact te leggen met straatkinderen. Dagelijks ontmoet zij tientallen straatkinderen die nieuw aankomen in de stad, op de markten en op bus- en treinstations.

Afgelopen maanden deed BOSCO een onderzoek naar treinreizende straatkinderen. Een grote groep straatkinderen blijkt permanent op de verschillende (langeafstands)treinen van en naar Bangalore te reizen, om bijvoorbeeld te bedelen, spulletjes te verkopen of treinen schoon te maken. Kinderen die niet uitstappen, alleen overstappen en daardoor niet bereikt worden door hulpverleningsorganisaties. Tijdens een pilotstudie trof BOSCO in één maand 245 nieuwe kinderen aan in de treinen van en naar Bangalore.

BOSCO wil komend jaar werken aan de begeleiding van deze kinderen, door permanent hulpverleners op treinen te laten reizen die met deze kinderen contact zoeken. Tegelijkertijd gaat dit team samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties in de steden rondom Bangalore. En ook zullen ze het trein- en stationspersoneel trainen, zodat zij de juiste hulp kunnen inroepen als zij deze kwetsbare kinderen treffen tijdens hun werk. Een groot project, waar 10 personeelsleden in toerbeurten de 6 belangrijkste treinroutes bemannen.

Bijna de helft van het project financiert BOSCO zelf, voor € 11.500 is Raja aan logo drhofstee nwde slag om financiering te zoeken. Helpt u mee dit project te laten starten? Een uitgebreid (engelstalig) projectplan is bij ons op te vragen.

De eerste giften kwamen al binnen. Stichting Benola steunt dit initiatief met € 4.000 en de Dr. Hofsteestichting met € 2.000. Hartelijk dank!

Een straatjongen op de grond

voor zich een kleurboek

een paar krijtjes

 

Mijn ogen ontmoetten die van hem

een glimlach

een gebaar

een krijtje in mijn hand gedrukt

 

Ik kleurde en kleurde

wilde dat ik heel zijn leven kon kleurenkleurenlichter

Zijn ogen straalden

mijn ogen lachten

we kleurden samen

 

Ik keek hem aan

zag de kleur in zijn ogen

Ik gaf hem alle kleuren die ik had

maar hij gaf mij de allermooiste

 

Mijn leven is voor altijd gekleurd

 

Tekst: vrijwilliger Dorien Pol

straatkind2

Arun is een goed engelssprekend, gezellig mannetje van zo’n 13 jaar. Ik leer hem Nederlands en hij mij Tamil. Hij pikt alles ontzettend gauw op. Elke dag wil hij nieuwe woordjes leren, ook in het Duits en Frans. Een bijzondere jongen, maar er is iets met hem.

Al gauw merk ik dat Arun bijzonder gedrag vertoont. Hij is erg claimend en wil continu mijn aandacht hebben. Aangezien dit met 95 jongens in het huis natuurlijk niet mogelijk is, slaat zijn vriendelijkheid soms om. Hij is dan agressief, slaat me met een handdoek in mijn gezicht, gooit steentjes naar mijn hoofd en scheldt me uit. Niet veel later komt hij terug en probeert zijn excuses aan te bieden. Omdat hij goed Engels spreekt, kan ik hem laten nadenken over zijn gedrag. Uiteraard vergeef ik zijn daden, hoe moeilijk dat soms ook is. Het blijft tenslotte een kind met een verhaal.

Hij wordt af en toe bezocht door een rijke vrouw, die hij ‘aunty’ noemt. Deze vrouw heeft hem opgevoed en brengt hem soms cadeautjes of neemt hem mee naar de bioscoop. Ik begrijp niet hoe dit mogelijk is; Arun in een opvanghuis voor straatkinderen, terwijl zijn opvoedster rijk is en hem bezoekt.

Ik besluit om contact te zoeken met zijn ‘aunty’. 'Aunty’ beschijft zijn leven. Zijn moeder is alcoholiste en prostituee. Van kleins af aan is Arun getuige van het werk van zijn moeder. Hij wordt van de ene plek naar de andere gebracht. Hij wordt van verschillende scholen gestuurd, is agressief en verzet zich tegen elke vorm van autoriteit. Het schokt mij dit te horen, maar het geeft me ook rust en inzicht in de herkomst van zijn onvoorspelbare gedrag.

Zijn ‘aunty’ vindt hem uiteindelijk terug op het straatkinderenproject. Ze laat hem hier, omdat ze merkt dat deze plek hem rust geeft. Ze bezoekt hem nog steeds, maar wel voorzichtig. Ze wil de positieve ontwikkeling die hij doormaakt niet verstoren. Ze hoopt dat ik hem niet zal vergeten.

Tekst: Lotte van der Zwet, zij werkte als vrijwilligster op Anbu Ilam, een straatkinderenproject in Chennai, India. De naam & foto zijn gefingeerd.

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.

jongen achter naaimachineOnze partnerorganisatie Ashalayam in Calcutta biedt
straatkinderen de mogelijkheid om een opleiding tot bakker of
kleermaker te volgen. Ashalayam heeft de ambitie om deze opleidingen binnen
vijf jaar self-supporting te maken. Dit hopen ze te bereiken door externe partijen, zoals hotels en kledingzaken, te interesseren voor de gemaakte producten. Op deze
manier kunnen de straatkinderen een goede opleiding blijven krijgen én is er
geld om nieuwe kinderen op te leiden.

Gedurende het eerste jaar zullen 8 straatkinderen de bakkersopleiding volgen en 27 de opleiding tot kleermaker.

Bakkersopleiding

De bakkersopleiding duurt een jaar. De studenten leren brood, koekjes, cakes en pizza’s te maken. Ze leren hierbij uiteraard ook omgaan met ovens, mixers etc.

Het brood zal deels gebruikt worden om alle kinderen op de projecten te voorzien van eten. Ook zal een deel van het brood en de koekjes verkocht worden aan externe partijen, zoals bakkers en hotels in de omgeving.

De verwachting is dat de studenten die de opleiding tot bakker volgen een goede baan vinden in hotels, restaurants of bakkerijen.

Kleermakersopleiding

De kleermakersopleiding zal op verschillende projecten draaien. De kleermakersopleiding duurt een jaar en de studenten leren zelf shirts, bloezen, broeken, traditionele Indiase kleding en rokken te maken. Een deel van de kleren wordt gebruikt voor de kinderen op het project. Voor een ander deel wordt een externe markt gezocht, zoals kledingzaken.

Kosten

De kosten gedurende het eerste jaar zijn in totaal € 7.645. Dit zijn de jaarlijkse kosten om de opleiding te kunnen geven. De kosten zijn voor materiaal, loon voor de leraar, gas en elektra en verpakkingsmateriaal voor de gemaakte producten.

De verwachting is dat het project binnen vijf jaar self-supporting zal zijn door elk jaar een groter deel van de producten extern te verkopen.

We zijn blij dat de kosten voor het eerste jaar, waarin 8 kinderen de bakkersopleiding zullen volgen en 27 kinderen de kleermakersopleiding, zijn gesponsord door de ASN-bank (€ 1.250), de Haëlla Stichting (€ 2.250) en Stichting Henriettefonds (€ 5.000). Voor het tweede jaar is nog € 4.000 nodig. Helpt u mee dit bedrag bijelkaar te krijgen? Bij voorbaat hartelijk dank!

asn-logo   logohaella

Er zijn verschillende oorzaken waarom kinderen op de straat terecht komen. Lang niet altijd zijn de kinderen wees. Vaker wordt het kind lange dagen aan het werk gezet, wordt het kind mishandeld of verwaarloosd of is er onvoldoende te eten in het gezin waardoor kinderen kiezen voor een leven op straat.

Bosco Bangalore is gestart met het project 'terug naar huis',  waarbij de straatkinderen én hun ouders intensief begeleid worden. Door met elk individueel kind en zijn/haar ouders te onderzoeken welke zorgen en problemen er spelen wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht voor een beter leven met toekomstperspectief.

Nieuw hierbij is dat de ouders, indien mogelijk, opgespoord worden en samen met de ouders bekeken wordt of een kind weer veilig thuis kan wonen. De ouders worden door Bosco intensief begeleid en ondersteund bij een mogelijke terugkeer van hun kind naar huis. Wanneer terugkeer naar huis niet mogelijk is, wordt voor het kind elders goede opvang en begeleiding gezocht. De hulpverleners worden voor dit project extra geschoold om deze vaak moeilijke taak nog professioneler op te kunnen pakken. 

De kosten van het project zijn € 17.425.00, waarvan Stichting Raja € 13.465.00 voor haar rekening neemt.  

 

Hoe wordt dit project uitgevoerd? 

 1. De straatkinderen worden op straat opgezocht. De hulpverleners proberen het vertrouwen van de kinderen te winnen. Speciale aandacht zal uitgaan naar kinderen die nog maar kort op straat leven, zodat voorkomen wordt dat deze kinderen verslaafd, misbruikt of uitgebuit worden.
 2. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband, de kinderen kunnen in de opvanghuizen terecht voor voedsel, medische zorg, onderdak e.d.
 3. Met het kind wordt gesproken over zijn achtergrond, zijn thuissituatie, de reden waarom hij op straat leeft en hoe lang. Ook wordt in kaart gebracht of er sprake is van drugsgebruik, psychische- en/of gedragsproblemen. Het kind wordt gemotiveerd en geholpen om voor de problemen een oplossing te zoeken.
 4. Indien haalbaar worden ouders opgespoord en met hen en evt. met hun netwerk (bv. familie, dorpsoudste) wordt besproken of en hoe een goede terugkeer naar huis te realiseren is. Dit gebeurt door alle voor- en nadelen goed in kaart te brengen in een team van professionals.
 5. Wanneer duidelijk is dat een kind niet naar huis kan terugkeren wordt een plek gevonden in een opvanghuis van Bosco en blijft het kind begeleiding ontvangen bij evt. psychische, gedrags- en praktische problemen. Het kind krijgt de mogelijkheid om onderwijs te volgen.
 6. Gedurende de looptijd van dit project worden verschillende begeleidingsstrategieën ingezet om te komen tot de ontwikkeling van een werkbare methodiek voor deze specifieke en complexe doelgroep.

In 2011 hebben 6806 straatkinderen een gesprek gehad met een hulpverlener, van wie 4508 (ruim 66 %) na intensieve begeleiding terug is gegaan naar hun ouders. Eenmaal thuis werden ze geregeld door een hulpverlener bezocht in hun thuissituatie. Als na tenminste een jaar van begeleiding blijkt dat het kind veilig is in zijn thuissituatie en toekomstperspectief heeft, worden de bezoeken afgebouwd.

 
Dankzij diverse sponsoren kunnen wij alle giften in hun geheel overmaken aan projecten:

 • Het bedrijf Eigen Fabrikaat heeft het ontwerp en de druk van het briefpapier, de enveloppen en folders gesponsord.
 • De website is geheel kosteloos ontworpen door onze vrijwilliger Marcel Termes.
 • Westerhuis Notarissen uit Gouda heeft voor het maken van de stichtingsakte geen geld in rekening gebracht.
 • De bedrijven Toptrucks en Spierings uit Tilburg vergoeden alle overheadkosten, zoals de kosten voor de verzending van de nieuwsbrief.

Onze projectpartner in Calcutta wil een aantal talentvolle en gemotiveerde jongeren de kans geven om hoger onderwijs te volgen. Op deze manier kunnen de jongeren op eigen benen staan en succesvol terugkeren in de maatschappij.

Sinds het schooljaar 2011-2012 sponsoren wij acht jongeren gedurende hun driejarige opleiding tot uitvoerder in de bouw, werktuigbouwkundige of architect.

Inmiddels zijn de eerste 2 jongeren afgestudeerd!

Rohan Sheik deed de opleiding werktuigbouwkunde en heeft inmiddels een baan bij het bedrijf Jindal Saw Gulf. Hij stuurde ons een mail en schreef: 'De dag dat ik mijn allereerste salaris ontving, zal ik niet meer vergeten. Dat was een heel speciaal moment! Ik ben Ashalayam en Stichting Raja heel dankbaar dat zij mij de kans gaven zo ver te komen. Dankjulliewel met heel mijn hart'.

Bikram Saha heeft ook zijn opleiding afgerond. Hij schrijft: 'Ik heb werk gevonden bij een bedrijf dat landbouwmachines maakt. Dankzij jullie kan ik nu mezelf en mijn familie onderhouden. Dankjulliewel!'

Onze dank gaat uit naar een aantal gulle gevers: Muttathara, de Pelgrimshoeve, de Piramideschool in Den Haag, een individuele sponsor uit Heiloo en stichting Benola. Hartelijk dank!

Wij, de mensen achter Raja, hebben allemaal voor langere tijd vrijwilligerswerk gedaan met straatkinderen in India.
 

Wij zijn geraakt door de problematiek van straatkinderen en waarderen de inzet van hulpverleners bij het werken aan een betere toekomst voor deze kinderen. ‘Niets doen’ en rustig doorleven in Nederland is niets voor ons. Stichting Raja is ontstaan vanuit onze behoefte om professionele en betrouwbare projecten structureel te ondersteunen en mensen voor te lichten over het leven van straatkinderen in India.

 In 2018 bestaat het bestuur uit:

- Marga Baas, voorzitter
- Renate van der Laan, secretaris
- Sandy Nibbering, penningmeester
 
Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden voor Stichting Raja.

Don Bosco Ashalayam is een straatkinderenproject in Calcutta, een miljoenenstad in het oosten van India aan de grens met Bangladesh. Deze stad heeft ongeveer vijf miljoen inwoners, waarvan er velen op straat leven. Don Bosco Ashalayam is in 1985 opgericht door een priester die zich het lot van de straatkinderen aantrok. Samen met een aantal straatkinderen van wie hij het vertrouwen gewonnen had, startte hij een nachtopvang voor straatkinderen. Nu is dit centrum dag en nacht open en biedt het tal van diensten. Don Bosco Ashalayam beschikt inmiddels over 22 huizen, waar in totaal ongeveer 700 kinderen wonen. Deze huizen staan in Calcutta, de aangrenzende stad Howrah en in Kalyani, een plattelandsdorp zo’n zeventig kilometer van Calcutta.  

Naast het bieden van een thuis, verzorgt Don Bosco Ashalayam voor straatkinderen regulier onderwijs, vakopleidingen en hulp bij het vinden van een baan of huisvesting. Sommige kinderen leren eigen grond te verbouwen. De kinderen verdienen punten door het volgen van een vakopleiding of school. Zodra ze eraan toe zijn om op eigen benen te staan, worden de punten in geld omgezet en krijgen zij dit bedrag uitbetaald. Daarmee kunnen zij een huisje kopen of huren.
Ook in de straten van Calcutta is Don Bosco Ashalayam actief. Dagelijks lopen medewerkers op straat en op stations. Zij bieden medische zorg, geven les op straat in kleine groepjes en lichten voor over hygiëne en ziekten als AIDS.

In twee inloophuizen van de organisatie kunnen kinderen terecht om te slapen, douchen en te eten. Twee keer per maand is er een 'mela’, een soort festival, waar alle straatkinderen welkom zijn. Tijdens deze ‘mela’s’ wordt er gesport, gegeten, gedanst, gezongen en medische zorg verleend. De organisatie houdt zo de kinderen in de gaten en benadrukt dat elk kind altijd welkom is in een van de huizen van Ashalayam.

Wilt u meer weten over Don Bosco Ashalayam?

http://www.dbashalayam.org

U kunt Don Bosco Ashalayam ook volgen via facebook

In de miljoenenstad Bangalore, in het zuiden van India, leven naar schatting 65.000 straatkinderen. Zo’n vijf procent van dit enorme aantal leeft op straat zonder steun en bescherming van volwassenen. BOSCO Bangalore biedt hulp- en dienstverlening aan met name deze laatste, meest kwetsbare groep kinderen. In 1980 begon een groep studenten contact op te bouwen met kinderen die zij op straat tegenkwamen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een grote, professionele hulpverleningsinstelling.  De organisatie runt acht opvangcentra in de stad. Hier kunnen kinderen samenkomen, regulier onderwijs of een beroepsopleiding volgen en de nacht doorbrengen. Ook kunnen ze er terecht voor hulp bij terugkeer naar huis, het vinden van een baan of kamer, gezondheidsproblemen of voor juridische bijstand.

Medewerkers van BOSCO Bangalore zijn nadrukkelijk aanwezig op straat. Zij pogen een relatie op te bouwen met straatkinderen zodra zij op straat belanden. Zo mogelijk wordt de familie opgespoord en wordt het kind begeleid om terug te keren naar huis. De gevaren van de straat zijn immers groot: straatkinderen belanden dikwijls direct in de prostitutie of worden te werk gesteld in met name hotels, waar ze vaak uitgebuit worden. BOSCO Bangalore heeft contactpunten op die plekken in de stad waar veel kinderen leven en werken: stations, markten, parkeerplaatsen, sloppenwijken. Kinderen die al lang op straat leven krijgen via de organisatie hulp bij hun dagelijkse problemen en worden gemotiveerd de centra te bezoeken en keuzes te maken voor opleiding of werk. Bij zowel de kinderen die op straat leven als zij die in een van de centra verblijven, ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijkheid en eigen talenten. Men gaat ervan uit dat familie de beste plaats is voor een opgroeiend kind en daarom worden contacten met de familie zoveel mogelijk gestimuleerd.

BOSCO Bangalore probeert te voorkomen dat kinderen hun huizen (moeten) verlaten. Zij geven daarom voorlichting via de media en hebben programma’s in sloppenwijken, dorpen en op scholen.

Wilt u meer weten over BOSCO Bangalore? Meer informatie is te vinden op www.boscoban.org. Ze zijn ook te volgen via facebook.

Sponsors

haella zw      hofstee             ASN grijs      Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           thumbnail StichtingDeGrootsteFamilieHelptZwW       vastenactie grijs